Posts Tagged ‘prawo du bois reymonda’

W jednostronnej lub dwustronnej sakralizacji wyrostków poprzecznych

Wednesday, July 17th, 2019

…read more

U jednej i tej samej osoby moze powstac jednoczesnie zlamanie kompresyjne kregów piersiowych i ledzwiowych

Tuesday, July 16th, 2019

…read more

SAMORODNE PEKNIECIE ZOLADKA (RUPTURA llENTRJCUU SPONTANEA)

Friday, July 12th, 2019

SAMORODNE PĘKNIĘCIE ŻOŁĄDKA (RUPTURA llENTRJCUU SPONTANEA.) Samorodne pęknięcie żołądka jest sprawą rzadką; do r. 1949 ogłoszono w piśmiennictwie zaledwie 35 przypadków, wśród tego jeden w piśmiennictwie polskim (Miller). Przyczyny. Najczęstszą przyczyną samorodnego pęknięcia żołądka bywa spożywanie bardzo obfitych pokarmów, zwłaszcza łatwo fermentujących lub związków; np. sody,wytwarzających w żołądku w krótkim czasie dużo dwutlenku węgla. …read more

Chorzy odczuwaja czasami nawet nadmiernie wydzielajacy sie w zoladku wolny kwas solny

Thursday, July 11th, 2019

Chorzy odczuwają czasami nawet nadmiernie wydzielający się w żołądku wolny kwas solny. Uczucie palenia i bólu w nadbrzuszu wywołuje niekiedy już prawidłowy sok żołądkowy, a nawet sok ze zmniejszoną ilością wolnego kwasu solnego. Zobojętnienie całkowite lub częściowe zawartości żołądkowej alkaliami, rozcieńczenie jej wodą lub związanie kwasu solnego przez nowy pokarm łagodzi lub usuwa w tych przypadkach objawy przeczulicy kwaśnej. Prócz przeczulicy na kwasy i tłuszcze, spostrzega się także przeczulicę na wodę mineralną, bulion, mleko, kawę itd. Znacznie mniejsze znaczenie ma przeczulica cieplna. …read more

Nie zawsze jednak obraz choroby jest tak wyrazny, ze mozna odrazu wylaczyc wrzód zoladka

Thursday, July 11th, 2019

Nie zawsze jednak obraz choroby jest tak wyraźny, że można odrazu wyłączyć wrzód żołądka. W tych przypadkach należy zarządzić leczenie przeciwwrzodowe. Ujemny wynik leczenia przemawia najczęściej (ale nie zawsze) za przeczulicą, mianowicie za tą jej postacią, którą dla podobieństwa obrazu klinicznego nazywam rzekomym wrzodem trawiennym żołądka lub dwunastnicy. Uniknąć mylnego rozpoznania tej postaci przeczulicy można niekiedy tylko po dłuższym dokładnym spostrzeganiu chorego. Od raka żołądka różni się przeczulica tym, że: 1) dotyczy przeważnie osób młodych; 2) stoi w ścisłym związku z pobieraniem pokarmów; 3) przebiega bez wymiotów i krwi utajonej w kale; 4) nie wiedzie do wychudnięcia ani do charłactwa; 5) wydzielnicza czynność żołądka jest najczęściej wzmożona, nie zaś upośledzona, jak w raku. …read more

Rozpoznanie róznicowe

Wednesday, July 10th, 2019

Rozpoznanie różnicowe. Z chorobą wrzodową żołądka nerwoból ma jako cechy wspólne bóle w dołku, okresowość choroby i wymioty. Natomiast w odróżnieniu od niej nerwoból cechują następujące objawy: 1) często sporadyczny charakter napadów; 2) zupełna niezależność od czasu spożywania pokarmów i od ich jakości; 3) brak dolegliwości żołądkowych między napadami, pomimo nieprzestrzegania diety; 4) brak bolesnych punktów uciskowych w nadbrzuszu; 5) zmniej szenie się bólu od głębszego ucisku nadbrzusza; 6) niekiedy bezpośredni związek z silnym urazem psychicznym; 7) brak krwi utaj onej w kale; jeżeli nerwoból przebiega z wymiotami, tym kryterium kierować się nie można. W przeciwieństwie do przeczulicy żołądka w nerwobólu żołądka: 1) ból nie stoi w związku z pobieraniem i rodzajem pokarmów; 2) chorobę cechuje charakter napadowy bólu. Różnicowanie między nerwobólem żołądka a napadami kamicy żółciowej p. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonym metyloprednizolonem w Tennessee AD 9

Monday, July 8th, 2019

Wśród biorców leków ze starszych fiolek z partii, odsetek ataków po wstrzyknięciu 40 do 80 mg, 120 do 160 mg i ponad 160 mg wynosił 15% (11 z 73 pacjentów), 19% (26 z 138), i 35% (8 z 23), odpowiednio. Przeprowadziliśmy analizę wieloczynnikową dla pacjentów, którzy otrzymali metyloprednizolon o znanym statusie i wykluczyli czasy potencjalnego nakładania się partii. Analiza ta potwierdziła następujące czynniki ryzyka: wiek starszy niż 60 lat (skorygowany iloraz szans, 4,01, 95% CI, 1,95 do 8,24); płeć żeńska (skorygowany iloraz szans, 2,56, 95% CI, 1,29 do 5,12); i skumulowana dawka partii wstrzykniętej przez 45 do 60 dni i ponad 60 dni po wytworzeniu, w dawkach 40 mg (skorygowany iloraz szans, 1,29; 95% CI, 1,02 do 1,63 i skorygowany iloraz szans 1,65, 95% CI, 1,29 do 2,11 , odpowiednio). Dwa czynniki poprawiły dopasowanie modelu, ale nie były znaczące: podejście translaminarne (skorygowany iloraz szans, 2,01; 95% CI, 0,96 do 4,23) i użycie materiału kontrastowego (skorygowany iloraz szans, 0,23; 95% CI, 0,05 do 1,14). …read more

HLA-B * 13: 01 i zespół nadwrażliwości typu Dapsone AD 9

Saturday, July 6th, 2019

Poprzez identyfikację nosicieli allelu HLA-B * 13: 01 i modyfikację reżimu terapeutycznego otrzymują – na przykład przez zastąpienie klapazyminy dapsonem w terapii wielolekowej w chorobie pęcherzowej lub przez eliminację dapson z terapii wielolekowej w chorobie wielonaczyniowej – ryzyko zespół nadwrażliwości dapton może być zmniejszony o współczynnik 7 (z 1,4% do 0,2%). Jednak korzyści kliniczne wynikające z typowania HLA-B * 13: 01 będą się różnić w zależności od populacji ze względu na różnice w stosowaniu dapsonów w leczeniu oraz w częstości występowania zespołu nadwrażliwości dapsonowej i HLA-B * 13: 01. HLA-B * 13: 01 jest jednym z najczęstszych członków HLA-B * 13, ale obecny jest głównie w populacjach azjatyckich. Aktualne informacje wskazują, że HLA-B * 13: 01 jest nieobecny w populacjach europejskich i afrykańskich. …read more

HLA-B * 13: 01 i zespół nadwrażliwości typu Dapsone AD 7

Saturday, July 6th, 2019

Wariant kodujący Leu145 był również przenoszony przez haplotyp HLA-B * 13: 02, który był obecny tylko w naszych kontrolach (z częstością 6%). Podobnie, warianty kodujące Ile94 i Ile95 były również przenoszone przez inny haplotyp HLA-B, który nie wykazywał żadnego związku z zespołem nadwrażliwości dapsonowej (Tabela S5 w Dodatku Aneks). Podsumowując, dane te wskazują, że haplotyp HLA-B * 13: 01, a nie jakikolwiek wariant składowy, jest prawdopodobnie wariantem ryzyka podatności. HLA-B * 13: 01 jako predyktor ryzyka dla zespołu nadwrażliwości typu Dapsone
Analiza zebranych próbek odkrycia i replikacji wykazała, że allel HLA-B * 13: 01 występował u 86% pacjentów (65 z 76), ale tylko u 14% osób z grupy kontrolnej (148 z 1034) (tabela 3) . …read more

Świadoma zgoda i pierwsza poprawka ad

Tuesday, July 2nd, 2019

Pierwsza poprawka zakazuje jednak rządowi zmuszania ludzi do składania fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń lub wyrażania własnego punktu widzenia. Polegając na decyzji Sądu Najwyższego z 1992 r., Karolina Północna utrzymywała, że wymagane opisy sonogramów płodu są jedynie stwierdzeniami faktycznymi. Czwarty obwód stwierdził jednak, że wystawa w Karolinie Północnej stanowi kwintesencję przymuszonej mowy , nazywając wymagany opis ideologicznym; przekazuje szczególną opinię. 2 Sąd, stwierdzając, że zamierzony zamiar państwa i przewidywany skutek miały zniechęcić do aborcji, stwierdził, że przepis ten zmusił lekarzy do służenia jako rzecznik punktu widzenia państwa2.
Północna Karolina argumentowała również, że nie jest to przemawiające, ale po prostu reguluje postępowanie – praktyka medyczna – i że prawo może być zatem uzasadnione na podstawie łagodniejszych standardów kontroli. …read more